Hof van Waelsicht

Voor meer informatie, bekijk ook de website: hofvanwaelsicht.nl.

In opdracht van RED Development & Consultancy en de huidige eigenaren heeft DAVL Studio een stedebouwkundig ontwerp gemaakt voor een terrein in Ridderkerk. Dit wordt herontwikkeld tot een woonlocatie voor vrijstaande woningen, met daarbij openbare ruimte. Uitgangspunten zijn het creëren van fijne woonmilieus en het weer toegankelijk en zichtbaar maken van de rivier de Waal voor passanten.

Voor deze locatie hebben wij samengewerkt met de gemeente Ridderkerk om tot een ontwerp te komen dat goed is ingebed in het gebied. Wij hebben historisch onderzoek gedaan en verschillende beleidsdocumenten van gemeentes en de provincie gebruikt als randvoorwaarden voor het ontwerp. Het terrein wordt verdeeld in een dijkzone en oeverzone en wordt volgens landschappelijk gebiedseigen principes.

Recreatie aan de Waal

Eén van de speerpunten van het regionaal beleid is om het recreatief gebruik van het buitengebied te bevorderen. Er is op dit moment geen goede mogelijkheid voor burgers om tot aan het water van de Waal te geraken.

Als onderdeel van het ontwikkelingsplan is een openbare doorsteek vanaf de Pruimendijk tot aan het water opgenomen. Op deze plek wordt de rivier als het ware terug gegeven aan de burgers van Ridderkerk. Dit gebied wordt door de gemeente vormgegeven, in samenwerking met omwonenden. Voorlopig uitgangspunt is een extensief gebied met mogelijk een trekpont voor voetgangers en fietsers, zodat zij naar de overkant kunnen. De openbare ruimte sluit aan op het provinciale en lange-afstandsfietsroutenetwerk en kan hierbinnen een rustpunt vormen.

De doorsteek vanaf de Pruimendijk en de Waal biedt tevens de kans op een kwalitief hoogwaardige zichtlijn op de rivier. Op veel plaatsen langs de Pruimendijk is de Waal niet zichtbaar, doordat metershoge heggen het zicht volledig blokkeren.

Bebouwing

De dijkzone was van oudsher de ‘representatieve’ kant van kavels langs een dijk. Daarom wordt deze zone ‘formeel’ vormgegeven, met dijkwoningen op helder omlijnde kavels en rijke detaillering. De dijkzone bevat kleinschalige, individuele bebouwing, boven of onder aan de dijk4—dus vrijstaande woningen die niet al te groot zijn. Hiermee wordt het traditionele dijklint versterkt. Woningen in de dijkzone worden ontsloten vanaf de Pruimendijk en hebben (waar dit toepasselijk is) een gemeenschappelijk (parkeer)erf. De kappen van deze woningen zijn in langsrichting van de dijk. Erfgrenzen worden gemarkeerd met lage heggen.

De oeverzone is een ‘informele’ zone die verwijst naar de tuinbouw die in de historie van dit gebied plaats- vond. Het is vormgegeven met oeverschuren die als het ware zijn ‘uitgestrooid’ over het landschap. Omdat deze woningen worden uitgevoerd als oeverschuren, staan wij geen bijgebouwen toe op de kavels. Dat betekent dat er in de woning wordt geparkeerd. De kavels in de oeverzone zijn groter dan die aan de dijk en, omdat het ‘schuren’ zijn, de woningen ook. Deze woningen staan haaks op de Waal of in de langsrichting ervan. De oeverwoningen zijn groter dan de dijkwoningen. De kavels worden ontsloten via het gemeenschappelijke deel.

Beide typen woningen worden vormgegeven als vrijstaande, duidelijke, heldere volumes.

Gemeenschappelijk gebied

Tussen de dijkzone en oeverzone bevindt zich een gemeenschappelijke zone, die is omgeven door beplanting. Deze bestaat uit een oprijlaan, brink en verbinding met het openbare gebied. Vanuit het algemene gebied is er, dankzij de sloten, zicht op de Waal.

Natuur

In dit plan worden kavels zo veel mogelijk op natuurlijke wijze van elkaar gescheiden, door middel van beplanting en sloten. De beplanting en sloten zijn niet alleen een belangrijk landschappelijk element: ze vormen habitat voor flora en fauna en bergen water.

Natuurinclusief en duurzaam bouwen zijn het uitgangspunt op deze plek. In het algemene gebied komt een huismussentil, woningen kunnen worden uitgerust met voorzieningen voor flora en fauna en ook met de kavelinrichting kan rekening worden gehouden met de natuur. Bouwen met kruislaaghout (ook wel cross laminated timber, of CLT genoemd) wordt aangemoedigd.